logo1 logo2

Cele

A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.” Ewangelia Mateusza 28,18-20

Zadaniem Chrześcijańskiej Misji Pentekoste jest: odkryć powołanie, przygotować, wyposażyć, wysłać, wspierać w służbie.

Cele:

  1. Wszystko czynimy ad maiorem Dei gloriam (z łac. na większą chwałę Bożą). Naszym celem jest bycie naczyniami, których Bóg używa tak, aby poprzez manifestowanie życia zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa w nas, Bóg Ojciec był uwielbiony.
  2. Mądre zwiastowanie Ewangelii w mocy Ducha Świętego.
  3. Zakładanie nowych zborów poprzez wysyłanie misjonarzy, wspieranych przez ChMP zarówno duchowo jak i materialnie.
  4. Pomoc absolwentom Szkoły Biblijnej w rozpoczęciu służby po zakończeniu nauki.
  5. Pomoc w ukształtowaniu powołania i w jego efektywnym wykorzystaniu.
  6. Rekrutacja, wyposażanie, przygotowanie i wysyłanie do krótko i długoterminowej służby.
  7. Pomoc zborom, pastorom, liderom w wypełnieniu Bożego powołania, m.in. poprzez wsparcie grupą misyjną, pracownikiem zborowym, pomocnikiem.
  8. Zgromadzanie misyjnych kontaktów, w celu odnajdywania miejsca do służby, dla osób powołanych przez Boga.
  9. Organizowanie konferencji i szkoleń związanych z tematyką misyjną, przebudzeniową i pentekostalną.
  10. Wydawanie materiałów i książek dotyczących tematyki misyjnej, przebudzeniowej i pentekostalnej.